Privacyverklaring IONIQ car sharing

Mei 2018
Download als PDF

1. INLEIDING

1.1 IONIQ car sharing wordt aangeboden door Car4Share B.V. (hierna: IONIQ car sharing), gevestigd aan de Vonderweg 44, 7468 ZJ te Enter, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69261539.

1.2 IONIQ car sharing is bereikbaar op bovenvermeld adres, alsook per e-mail support@ioniqcarsharing.nl en telefoon +31 (0)85 0475 055. 

1.3 IONIQ car sharing neemt uw privacy serieus. Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van IONIQ car sharing, uw gebruik van de IONIQ car sharing website (hierna: Website), de IONIQ car sharing App (hierna: App) en in verband met uw communicatie met ons.

1.4 IONIQ car sharing is de ‘verantwoordelijke’ voor het verwerken van uw persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.5 De verstrekking van uw persoonsgegevens is een vereiste voor het kunnen afsluiten van een overeenkomst voor IONIQ car sharing. Deze verstrekking is niet een wettelijke verplichting, maar IONIQ car sharing kan weigeren u diensen te verlenen indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt.

2. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Uw naam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt om u te identificeren, om met u contact te houden gedurende de overeenkomst voor gebruik van IONIQ car sharing en om deze overeenkomst uit te voeren en te handhaven.

2.2 Uw leeftijd wordt gebruikt om vast te stellen of u voldoet aan de minimum leeftijdseis voor gebruik van IONIQ car sharing (18 jaar).

2.3 Wij verzoeken u om foto’s te uploaden van de voor- en achterkant van uw rijbewijs (uitgezonderd uw BSN of ander nationaal identificerend nummer) en een foto van uzelf die worden verwerkt door een externe dienstverlener gevestigd en werkzaam in Nederland, gespecialiseerd in online verificatie van persoonlijke identiteitsdocumenten. Dit is bedoeld om de echtheid en geldigheid van uw rijbewijs en uw identiteit te verifiëren. Hiermee geeft u ons toestemming om uw geüploade foto's zoals hierboven beschreven te gebruiken. Als u de benodigde foto's niet wilt delen, kunt u onze diensten niet gebruiken omdat het validatieproces een noodzakelijke vereiste is voor de uitvoering van de service / contract.

2.4 Indien u een niet-Nederlands rijbewijs heeft, vragen wij u tevens om een foto te uploaden van uw paspoort (met uitzondering van uw nationaal identificatienummer) als een additionele waarborg voor het vaststellen van uw identiteit. 

2.5 We gebruiken uw rijbewijsnummer om de geldigheid van uw rijbewijs periodiek te controleren, via onze dienstverlener bedoeld in artikel 2.3. De afgiftedatum van uw rijbewijs wordt gebruikt om te controleren of u uw rijbewijs ten minste een jaar heeft (hetgeen wij als eis stellen)

2.6 Uw locatie wordt gebruikt in de App om de dichtstbijzijnde IONIQ auto te vinden. De locatie van de IONIQ auto op het moment van uitchecken wordt gebruikt om vast te stellen of het uitchecken heeft plaatsgevonden binnen het toegestane uitcheck-gebied. De locatie van de IONIQ wordt verder gebruikt om ons service team of hulpdiensten naar de auto te kunnen sturen indien de situatie daarom vraagt.

2.7 Bij indicaties van noodgevallen of ernstige overtredingen van de overeenkomst (zoals diefstal, vandalisme, ongelukken of het rijden in gebieden waar dit niet noodzakelijk is), kan IONIQ car sharing eveneens de locatie van de IONIQ auto bepalen.

2.8 Wij verwerken de bedragen die u verschuldigd bent en betaald heeft voor het gebruik van IONIQ car sharing voor facturatie- en incassodoeleinden. Betaling geschiedt via payment providers, IONIQ car sharing zal uw bank- of creditcard-gegevens niet opslaan.

2.9 Om het door u verschuldigde bedrag vast te stellen, zal bepaalde data worden verwerkt over uw gebruik van de IONIQ auto, in het bijzonder de duur en datum van het gebruik, de tijd van het begin en einde van dit gebruik en de gereisde afstand in kilometers.

2.10 Bepaalde technische details over het gebruik van de IONIQ auto worden verwerkt om de beschikbaarheid van de auto voor andere gebruikers, problemen, gebreken en de noodzaak voor onderhoud vast te stellen. In het bijzonder verwerken wij of de motor aan of uit staat, of de deur is geopend of gesloten en vergrendeld, of de auto wordt opgeladen, de kilometerstand en het batterijniveau.

2.11 We gebruiken uw contact-informatie alsook de frequentie en type gebruik van onze dienst om u promotionele berichten te sturen over onze producten en diensten.

2.12 Een deel van uw persoonsgegevens kan gebruikt worden voor kwaliteits- en marktonderzoek. Hieronder valt bijvoorbeeld statistisch onderzoek naar het gebruik van onze diensten, en gebruik van uw persoonsgegevens om met u contact op te nemen voor klantonderzoek-vragen.

2.13 De grondslag voor de verwerkingenvermeld onder artikelen 2.1 – 2.9 is het uitvoeren van de overeenkomst betreffende IONIQ car sharing. Voor het gebruik van uw foto is de specifieke basis echter uw toestemming, wat we uw vragen vóór dit gebruik. De grondslag voor de promotionele doeleinden vermeld in artikelen 2.10 en 2.11 is uw toestemming, die wij vragen voor de afronding van uw aanmelding voor IONIQ car sharing. De grondslag voor de doeleinden vermeld in artikel 2.12 is ons gerechtvaardigde belang bij het optimaliseren en verbeteren van onze producten en diensten.

3. BEWAARTERMIJNEN

3.1 IONIQ car sharing zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in artikel 2. In het bijzonder zal de scan van uw rijbewijs en uw foto niet bewaard worden na de verificatie bedoeld in voormel artikel.

3.2 Uw persoonsgegevens mogen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan administratie- en fiscale verplichtingen, in het bijzonder uw naam, adres en facturatie-informatie.

3.3 De verstrekking van uw persoonsgegevens is een vereiste voor het kunnen afsluiten van een overeenkomst voor IONIQ car sharing. Deze verstrekking is niet een wettelijke verplichting, maar IONIQ car sharing kan weigeren u diensen te verlenen indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt.

4. EXTERNE DIENSTVERLENERS

4.1 Wanneer IONIQ car sharing diensten van derden gebruikt in de uitvoering van de overeenkomst voor IONIQ car sharing (bijvoorbeeld payment providers, voertuigtransport en wegsleep- en bergingsdiensten), mag IONIQ car sharing bepaalde persoonsgegevens van u aan deze dienstverleners verstekken, vor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst.

5. UW RECHTEN

5.1 U heeft het recht IONIQ car sharing te verzoeken om inzage tot en rectificatie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u recht op dataportabiliteit. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

5.2 U heeft het recht uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat IONIQ car sharing bepaalde diensten niet meer kan leveren. U kunt uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekken door een e-mail te sturen aan support@ioniqcarsharing.nl.

6. UW RECHTEN

6.1 Deze verklaring kan worden gewijzigd. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de Website en in de App.